8.6.10

  I, Sportsman

  Có một chàng đạp xe qua cầu

  Nghe tiếng rầm rập rơi ngang những thanh tà-vẹt cũ

  Trên đầu người câu cá già

  Ngơ ngác

  Giữa bầy vịt trời ngủ gật

  Bỏ lại sau lưng những vòng quay tưởng tượng

  Có bắn khói