30.4.09

  Bé Nghèo Của Mẹ Đĩ

  Trong Gatsby T Chng (The Great Gatsby) ca F. Scott Fitzgerald có mt câu nghe rt quen: “The poor son of a bitch”. Câu này theo bác Lc Phàm là thuc loi “bt dch” nên không th dch đưc.

  Nhc ti Gatsby T Chng là nhc ti Gic mơ M. Nó thành l đến ni dch gi viết li gii thiu áy náy s đc gi biết không ti nên cũng trưng ra kèm theo đôi li dy bo. Nhưng Gic mơ M có thit cũng chính là Gic mơ Đi gia không? Biết đâu? Cái này chc phi đi đi hi ai M hay là Đi gia mi có câu tr li xác đáng.

  Chuyn rng thi sĩ gái Dorothy Parker, trong đám tang Fitzgerald, đng trên b huyt sp lp ca bn đã chôm (không h trích dn) câu đó đ khóc. Gic mơ M t tác phm bưc ra cuc đi.

  Chí Phèo, nghe đn, là t cuc đi bưc vào tác phm. Vy mà không thy ai nhc Gic mơ Vit Nam. Thit ra câu đó phi dành cho [nhng] Gic mơ Vit Nam mi đúng. Hết đi này đến đi khác.

  Mi ngưi Vit Nam khi nm xung, nếu không có ai đó đng trên (thương tình) nói mt câu tng kết hết nhim kỳ an i vy cho đ ti thì mình nm dưi cũng phi nghĩ ra thôi. Thành tht chút đi.

  Cn gì phi lên báo.